الگوهای غذایی موثر در بیش فعالی

الگوهای غذایی با اختلال نقص توجه و بیش فعالی در کودکان

این مطالعه برای ارزیابی رابطه بین الگوهای اصلی رژیم غذایی مشخص شده توسط تحلیل عاملی با اختلال کمبود توجه / بیش فعالی (ADHD) در گروهی از کودکان در سن مدرسه ایرانی انجام شد.
مواد و روش ها
در این مطالعه مقطعی بر روی 375 کودک در سن مدرسه در تهران ، ایران انجام شده است. ما مصرف معمول رژیم غذایی را با استفاده از یک پرسشنامه نیمه کم-فراوانی غذا ارزیابی کردیم. وجود ADHD با استفاده از پرسشنامه راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی ، چاپ چهارم تشخیص داده شد . الگوهای اصلی رژیم غذایی با تجزیه و تحلیل عامل شناسایی شد.
نتایج
شیوع ADHD در این جمعیت 7/9٪ بود. ما چهار الگوی غذایی عمده را شناسایی کردیم: “سالم” ، “غربی” ، “شیرین” و “فست فود”. پس از کنترل عوامل مخدوش کننده بالقوه ، کودکانی که در بالاترین امتیاز نمره الگوی غذایی شیرین قرار داشتند در مقایسه با آنهایی که در پایین ترین حد پنجم بودند ، شانس بیشتری برای داشتن ADHD داشتند (نسبت شانس 3.95 ، فاصله اطمینان 95٪ 1.16-15.31 ، P برای روند = 0.03). پیروی بیشتر از الگوی غذایی فست فود به طور قابل توجهی با خطر بیشتر ADHD همراه بود (نسبت شانس 3.21 ، فاصله اطمینان 95٪ 1.05-10.90 ، P برای روند = 0.03). هیچ ارتباط معنی داری بین الگوی غذایی سالم یا غربی و ADHD مشاهده نشد.
نتیجه
ما ارتباط مستقیمی قابل توجه بین الگوهای غذایی شیرین و فست فود و شیوع ADHD پیدا کردیم. برای تأیید این یافته ها به مطالعات آینده نگر نیاز است.
به نقل از 👇
sciencedirect.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Open chat